Trẻ ở tuổi này chưa có hiểu biết về sự đồng cảm đầy đủ nên chúng không thể hiểu rằng đang làm buồn lòng ai đó.