Cuộc đời của mỗi con người là sở hữu cá nhân, nhưng tôi không có quyền vứt bỏ. Cái quyền sai đúng ấy, chỉ có thể áp dụng cho những lần bản thân tôi đã cố gắng hết sức vì một điều gì đó và thất bại.